• Select City
Close

PRIVACY INFORMATION NOTICE ACCORDING TO ART. 13 (EU) REGULATION 2016/679

In compliance with article 13 of Regulation (EU) 2016/679 (hereinafter or “GDPR”), this information notice describes the means and purposes of processing of personal data of users who navigate in the webpage of Elite Model Management Bratislava, s.r.o. hosted on the website elitemodelmanagement.com (hereinafter “Webpage”).

The information here provided do not concern other websites, webpages or online services which could be accessed through links from this Webpage.


DATA CONTROLLER

The Controller of personal data processing is Elite Model Management Bratislava, s.r.o., with its registered offices located in Klemensova 4, Bratislava, 811 09 (hereinafter referred to as the “Company” o “Data Controller”).

For any request of information about this Privacy Policy and exercise the privacy rights, please contact the Data Protection Officer (DPO) by email to: dpo@elitemodelworld.com.


TYPOLOGY OF DATA PROCESSED AND PURPOSES OF PROCESSING

Navigation Data

IT systems and the software installed for the functioning of this Webpage collect, in the course of their normal use, some personal data which transmission is implicit in the usage of Internet communication protocols.

In this category of data are comprised the IP addresses, domain name system, Uniform Resource Identifier/Locator of the requested resources, the hour of the request, the method used to submit the request to the server, the size of file obtained as reply, the numbering code which indicates the status of the reply given by the server (success, error, etc.) and other information relating to the operating system and the IT environment of the user.

Such data are processed to ensure the navigation on the Webpage and the usage of services possibly provided through the Webpage.


Data provided by the user

The optional and voluntary sending of messages to the contact addresses of the Company and the filling of online forms and their subsequent submission entail the processing of contact data of the sender and all data contained in the message, which are essential in order for the Controller to reply.


Cookies and other tracking systems

Please read the Cookie Policy of the Elite Model Management website. The Website uses cookies to enhance the user navigation experience.


LEGAL BASE OF THE PROCESSING

Navigation data collected through the Webpage is processed by the Controller according to article 6 paragraph 1 letter b) GDPR, to enable the navigation on the Webpage.

Data provided on a voluntary basis by sending messages to the contact addresses of the Company will be processed by the Controller according to article 6 paragraph 1, letter b) GDPR to reply to the request of the user.


RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF PERSONAL DATA

Personal data will be processed by the individuals expressly authorised by the Controller, who pertain to the business units: information technology, business development, and any other Company unit which acts on the basis of the Controller’s instructions regarding purposes and means of processing strictly connected to the information presented in the Webpage.

Finally, if necessary for the mentioned purposes, personal data could be communicated to and/or shared with third parties such as providers of goods and services, including technical services, hosting providers, information technology companies, commercial partners, and public authorities.


TRANSFER OF PERSONAL DATA TOWARDS THIRD COUNTRIES OR INTERNATIONAL ORGANISATIONS

The Controller does not intend to transfer personal data towards international organisations and/or countries not members of the European Union where an adequate level of protection is not ensured, according to the European laws; if a transfer is made, it shall be made for the implementation of contractual or pre-contractual measures taken following a users’ request, or as long as the transfer is necessary to ascertain, exercise or defend a right before judiciary authorities or if you have explicitly provided your consent to the transfer.

In case of possible further transfers of your personal data, the Controller will carry out such transfers only:

 • towards Third Countries, one or more specific sectors within a Third Country or international organisations for which the European Commission deems that an adequate level of protection of personal data is in place; or
 • if the recipient of the data obtained an appropriate certification or adhered to a specific code of conduct ensuring that the processing of personal data is carried out with safeguards which are appropriate and equal to those provided under EU law; or
 • if the Company implemented appropriate safeguards to protect your personal data, by concluding contracts including the so-called Model Clauses, as prepared by the European Commission or prepared by the national Data Protection Authority and approved by the European Commission.


Further information about the safeguards adopted by the Company for such transfers can be requested by email at dpo@elitemodelworld.com.


DATA RETENTION PERIOD

The Controller will process personal data collected to allow navigation on the Webpage until the end of the connection session, and for the time necessary to comply with the legal obligation and/or to defend or exercise a right in court. Personal data provided on a voluntary basis by the user through sending messages to the contract addresses of the Company shall be retained by the Controller for the time necessary to reply to such messages and for the additional time to comply with legal obligations and/or to defend a right in court.


NATURE OF THE COMMUNICATION OF PERSONAL DATA AND CONSEQUENCES OF THE FAILURE TO COMMUNICATE DATA

Communication of personal data provided by the user on a voluntary basis through messages to contact addresses of the Company is an essential requirement to allow the Controller to reply to the users’ requests. If data is not provided, the Controller could not be in the position to reply to the user. With reference to the consequences of the withdrawal of consent or removal of cookies, please see the Cookie Policy.


RIGHTS OF THE USERS

The Controller makes sure that the user can exercise at any time his/her rights provided by the GDPR by writing to the Data Protection Officer at dpo@elitemodelworld.com.

More in detail, the user has the right, at any time, to:

 • Know if the Controller stores/processes personal data relating to him/her, and if so, have access to them and obtain a copy of such data (right of access, article 15 GDPR);
 • Obtain the rectification of data, if they are incorrect, or supplement them (right of rectification, article 16 GDPR);
 • Obtain the erasure of such data under the conditions set forth by the GDPR (right of erasure, article 17 GDPR);
 • Request to the Controller to restrict the processing only to certain categories of personal data, if any of the conditions set forth by the GDPR is met (right of restriction of the processing, article 18 of the GDPR);
 • Request and receive personal data concerning him/her in a structured format, or to have such data transmitted to another controller (right to data portability) in the conditions set out in article 20 GDPR;
 • Object at any time to the processing of his/her personal data (right to object, article 21 GDPR);


Notwithstanding any other administrative and judicial right of action, after having contacted the Controller, the user has the right to lodge a complaint to the competent administrative authority if (s)he considers that the processing of personal data regarding him/her is in contrast with the provisions of the Regulation (UE) 2016/679 as provided by article 6 letter f. The Slovak Data Protection Authority is Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky and can be contacted at statny.dozor@pdp.gov.sk or through the website dataprotection.gov.sk/uoou/.


Last revised: December 7, 2022
OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA ČLÁNKU 13 NARIADENIA (EU) 2016/679

V súlade s článkom 13 Nariadenie (EU) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) popisuje toto informačné oznámenie spôsoby a účely spracovania osobných údajov užívateľov, ktorí sa pohybujú na webových stránkach spoločnosti Elite Model Management Bratislava, s.r.o. umiestnených na internetovej adrese Elitemodelmanagement.com (ďalej len „Webová stránka“).

Informácie tu uvedené sa netýkajú iných internetových stránok, webových stránok alebo online služieb, na ktoré by bolo možné sa dostať prostredníctvom odkazov z tejto Webovej stránky.


SPRÁVCA ÚDAJOV

Správcom spracovania osobných údajov je spoločnosť Elite Model Management Bratislava, s.r.o., so sídlom Klemensova 4, 811 09 Bratislava (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „Správca“).

V prípade žiadosti o informácie o týchto Zásadách ochrany osobných údajov a uplatnenia práv na ochranu osobných údajov sa obráťte na inšpektora ochrany údajov (IOÚ) na e-mailovej adrese: dpo@elitemodelworld.com.


TYPOLÓGIE SPRACOVÁVANÝCH ÚDAJOV A ÚČELY SPRACOVANIA

Navigačné údaje

IT systémy a software nainštalovaný pre fungovanie týchto Webových stránok zhromažďujú pri svojom bežnom používaní niektoré osobné údaje, ktorých prenos je implicitne spojený s používaním internetových komunikačných protokolov.

Do tejto kategórie údajov patria IP adresy, systém názvov domén, jednotný identifikátor/lokátor zdroje, hodina požiadavky, metóda použitá k odoslaniu požiadavky na server, veľkosť súboru získaneho ako odpoveď, číselný kód, ktorý označuje stav odpovede poskytnuté serverom (úspech, chyba atď.) a ďalšie informácie týkajúce sa operačného systému a IT prostredia užívateľa.

Tieto údaje sú spracovávane za účelom zaistenia navigácie na Webovej stránke a využívanie služieb prípadne poskytovaných prostredníctvom Webovej stránky.


Údaje poskytnuté užívateľom

Nepovinné a dobrovoľné zasielanie správ na kontaktné adresy Spoločnosti a vyplňovanie online formulárov a ich následné odosielanie so sebou nesie spracovanie kontaktných údajov odesielateľa a všetkých údajov obsiahnutých v správe, ktoré sú nevyhnutné preto, aby Správca mohol odpovedať.


Súbory cookie

Prečítajte si prosím Zásady používania súborov cookie na internetových stránkach spoločnosti Elite Model Management. Internetové stránky používajú súbory cookie k zlepšeniu užívateľského zážitku z navigácie.

 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA

Navigačné údaje zhromaždené prostredníctvom Webových stránok spracováva Správca v súlade s čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR za účelom umožnenia navigácie na Webových stránkach.

Údaje poskytnuté dobrovolne zaslaním správ na kontaktné adresy Spoločnosti budú Správcom spracované podľa čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR za účelom odpovede na žiadosť užívateľa.


PRÍJEMCA ALEBO KATEGÓRIA PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje budú spracovávať fyzické osoby výslovne poverené Správcom, ktoré náleží k obchodným jednotkám: informačné technológie, obchodné rozvoj a akékoľvek iné jednotky Spoločnosti, ktorá jedná na základe pokynov Správcu ohľadom účelov a prostriedkov spracovania, ktoré úzko súvisia s informáciami uvedenými na Webovej stránke.

Konečne, pokiaľ je to nevyhnutné pre uvedené účely, môžu byť osobné údaje odovzdávané a/alebo zdieľané s tretími stranami, ako sú poskytovatelia tovaru a služieb, vrátane technických služieb, poskytovatelia hostingu, spoločnosti v oblasti informačných technológií, obchodný partneri a orgány verejnej moci.


PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN ALEBO MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ

Správca nemá v úmysle odovzdávať osobné údaje medzinárodným organizáciam a/alebo krajinám, ktoré nie sú členmi Európskej únie, kde nie je zaistená zodpovedajúca úroveň ochrany podľa európskych zákonov; pokiaľ je prevod vykonaný, vykoná sa za účelom vykonania zmluvných alebo predzmluvných opatrení prijatých na základe žiadosti užívateľov, alebo pokiaľ je prevod nevyhnutný k zaisteniu, výkonu alebo obhajobe práva pred súdnymi orgánmi, alebo pokiaľ bol vyslovene poskytnutý váš súhlas s prevodom.

V prípade prípadných ďalších prenosov vašich osobných údajov bude Správca vykonávať tieto prenosy iba:

 • voči tretím krajinám, jednému alebo viac konkrétnym sektorom v rámci tretej krajiny alebo medzinárodným organizáciam, u ktorých Európska komisia usúdi, že existuje zodpovedajúca úroveň ochrany osobných údajov; alebo
 • pokiaľ príjemca údajov získal zodpovedajúce osvedčenie alebo dodržiaval zvláštny kódex správania zajisťujúci, že je spracovanie osobných údajov vykonávané s vhodnými a rovnocennými zárukami, ktoré poskytuje právo EU; alebo
 • pokiaľ Spoločnosť zaviedla vhodné ochranné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov, a to uzatvorením zmlúv obsahujúcich tzv. Vzorové doložky, ako boli pripravené Európskou komisiou alebo pripravené národným úradom pre ochranu osobných údajov a schválené Európskou komisiou.


Dalšie informácie o ochranných opatreniach prijatých spoločností pre také prevody môžete požiadať e-mailom na adrese dpo@elitemodelworld.com.


DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

Správca bude spracovávať osobné údaje zhromaždené za účelom umožnenia navigácie na Webovej stránke až do ukončenia pripojenia a po dobu nevyhnutnú k splneniu zákonnej povinnosti a/alebo k obhajobe či uplatneniu práva na súde. Osobné údaje poskytnuté užívateľom dobrovoľne prostredníctvom zasielania správ na zmluvné adresy Spoločnosti budú Správcom uchovávané po dobu nevyhnutnú k zodpovedaniu týchto správ a po ďalšiu dobu nevyhnutnú k splneniu zákonnej povinnosti a/alebo k obhajobe práva na súde.


POVAHA OZNÁMENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A DÔSLEDKY NEOZNÁMENIA ÚDAJOV

Oznamovanie osobných údajov, ktoré užívateľ dobrovoľne poskytol prostredníctvom správ na kontaktné adresy Spoločnosti, je nevyhnutnou požiadavkou, aby Správca mohol reagovať na žiadosti užívateľov. Pokiaľ by údaje neboli poskytnuté, Správca by nemohol užívateľovi odpovedať. Pokiaľ ide o dôsledky odvolania súhlasu alebo odstránenia súborov cookie – viď Zásady používania súborov cookie.


PRÁVA UŽIVATEĽOV

Správca zaistí, aby užívateľ mohol kedykoľvek uplatniť svoje práva stanovené GDPR, a to písomne u Inšpektora pre ochranu osobných údajov na adrese dpo@elitemodelworld.com.

Podrobnejšie má užívateľ arvo kedykoľvek:

 • vedieť, či Správca uchováva/spracováva osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a pokiaľ áno, mať k nim prístup a získať kópiu týchto údajov ( arvo na prístup, článok 15 GDPR);
 • dosiahnuť opravy údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo ich doplniť ( arvo na opravu, článok 16 GDPR);
 • dosiahnuť výmaz týchto údajov za podmienok stanovených GDPR ( arvo na výmaz, článok 17 GDPR);
 • požiadať správcu o obmedzenie spracovania iba na určité kategórie osobných údajov, pokiaľ je splnená niektorá z podmienok stanovených GDPR ( arvo na obmedzenie spracovania, článok 18 GDPR);
 • požadovať a prijímať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v štruktúrovanom formáte alebo odovzdať tieto údaje inému správcovi ( arvo na prenosnosť údajov) za podmienok stanovených v článku 20 GDPR;
 • kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov ( arvo vzniesť námietku, článok 21 GDPR);


Bez ohľadu na iné správne a súdne práva má užívateľ po kontaktování správcu arvo podať sťažnosť príslušnému správnemu orgánu, pokiaľ sa domnieva, že spracovanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, je v rozpore s ustanoveniami GDPR, ako stanoví článok 77. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej možno kontaktovať na adrese statny.dozor@pdp.gov.sk alebo prostredníctvom internetových stránok dataprotection.gov.sk/uoou/.


Posledná revízia: december 2022