• Select City
Close

Náš záväzok

Elite Model Management Bratislava, s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“, alebo „my“ či „náš“ používané vo všetkých hovorových pádoch) sa pri spracovaní Vašich osobných údajov zaväzuje chrániť Vaše súkromie a bezpečnosť. Je dôležité, aby ste si toto prehlásenie prečítali a získali tak prehľad o tom, ako a prečo používame Vaše osobné údaje a aké sú Vaše práva podľa príslušných právnych predpisov o ochrane údajov. V nasledujúcom texte sa „subjektom údajov“ rozumie osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú.

   

Správca údajov

O účeloch a prostriedkoch spracovania osobných údajov rozhoduje Elite Model Management Bratislava s.r.o., Klemensova 4, 811 09 Bratislava - Slovakia, súčasť skupiny Elite World Group (EWG).

   

Aký je účel spracovania?

Toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov sa týka našich činností zameraných na vyhľadávanie nových talentov pre naše modelingové služby.

   

Ako získáme Vaše osobné údaje a aké údaje zhromažďujeme?

 
 • Mnoho potenciálnych modelov a modeliek má verejné účty na sociálnych sieťach, kde sa propagujú prostredníctvom videí, príbehov, krátkych videosekvencií (reels) či príspevkov. Všetky informácie, ktoré ste sa rozhodli takto zverejniť, prechádzame a pokiaľ nás niečo upúta a vzbudí náš záujem, zaznamenáme si údaje, ktoré môžu byť užitočné pre naše služby
 • V prípade, že sa s vami stretneme náhodne na ulici alebo na organizovanej akcii, požiadame Vás o Vaše kontaktné údaje priamo, rovnako ako o Vaše fotografie a niektoré ďalšie údaje, ako je vek a pohlavie.
 • Pokiaľ sa prídete sami predstaviť do niektorej z našich kancelárí a prejdete obvyklým interným procesom, poskytnete nám svoje kontaktné údaje/fotografie a informácie o svojich telesných mierach, veku a pohlaví.
 • Pokiaľ nám dobrovoľne, či e-mailom, bežnou poštou alebo akýmkoľvek iným komunikačným prostriedkom, pošlete svoje kontaktné údaje, fotografie, informácie o svojich telesných mierach alebo iné informácie o svojej osobe
 • Pokiaľ nás osoba, ktorá Vám zaisťuje propagáciu Vášho image ako potenciálneho talentu, kontaktuje bežnou poštou, e-mailom alebo akýmkoľvek iným komunikačným prostriedkom alebo fyzicky navštívi niektorú z našich kancelárii a poskytne nám Vaše kontaktné údaje, fotografie, informácie o Vašich telesných mierach alebo iné údaje o Vás
 

V prípade, že vyplníte náš formulár, budete mať stály prístup ku konkrétnym zásadám ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na našich materiáloch (webových stránkach, APP, tlačených dokumentoch) alebo tu.

   

Právne dôvody pre spracovanie osobných údajov

Právnym dôvodom spracovania osobných údajov našej Spoločnosti je náš oprávnený záujem na nájdenie nových potenciálnych talentov medzi tými, ktorí dobrovoľne zverejnili údaje o svojej osobe za účelom sebapropagácie.
Na druhej strane je právnym dôvodom tiež žiadosť subjektov údajov pred uzavrením prípadnej zmluvy s nami, a to s tými, kto nám poskytol svoje údaje (priamo alebo prostredníctvom svojich agentov) za účelom svojej propagácie.
Pokiaľ údaje zhromaždené vyššie popísaným spôsobom obsahujú citlivé (*) údaje, ide ich taktiež spravovať, pretože spracovanie sa týka osobných údajov, ktoré subjekt údajov zjavne zverejnil.
(*) údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa osobného sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby

   

Zdieľanie údajov a cezhraničné prenosy osobných údajov mimo Európsku úniu, Spojené kráľovstvo a Švajčiarsko

Vaše údaje môžeme zdieľať s ostatnými spoločnosťami skupiny vždy za účelom posúdenia vášho potenciálu ako modela/modelky a budú spracované s podporou poskytovateľov služieb; tieto strany sú povinné dodržiavať príslušné právne predpisy o ochrane osobných údajov. Pokiaľ tieto strany spracovávajú osobné údaje našim menom, sú zmluvne zaviazané riadne chrániť Vaše osobné údaje a riadiť sa našimi pokynmi. V prípadoch, kedy tak vyžaduje zákon, poskytneme Vaše údaje príslušným úradom.
Pokiaľ majú vyššie uvedené strany sídlo mimo Európsku úniu, Spojené kráľovstvo a Švajčiarsko, prijímame príslušné ochranné opatrenia stanovené právnymi predpismi o ochrane údajov podľa konkrétneho prípadu.

   

Akým spôsobom a ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame?

Vaše osobné údaje uchovávame pre vyššie uvedené účely v bezpečí a v súlade s platnými zákonmi, ktoré chránia dôvernosť, integritu a dostupnosť Vašich osobných údajov. Prístup k Vašim osobným údajom obmedzujeme na tých zamestnancov, zástupcov, zmluvných partnerov a ďalšie tretie strany, ktoré nutne potrebujú poznať Vaše údaje za obchodnými účelmi.
Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu nevyhnutne dlhú pre posúdenie Vášho potenciálu ako modela/modelky: Pokiaľ proces posúdenia nevyústi v naviazanie zmluvného vzťahu s Vami, budú Vaše osobné údaje uchovávané po dobu troch rokov od ukončenia tohoto procesu, aby sme mohli posúdiť Váš profil pre budúce príležitosti.
Vaše osobné údaje môžu byť uchovávané po ďalšie obdobie, pokiaľ je to nevyhnutné k splneniu právnych povinností alebo k výkonu práva či obhajobe právneho nároku.
Keď Vaše osobné údaje nebudeme ďalej potrebovať, vymažeme ich z našich systémov alebo ich anonymizujeme tak, aby Vás už nemohli identifikovať.

   

Aké sú Vaše práva na ochranu osobných údajov?

Podľa príslušného zákona o ochrane údajov môžete vyššie uvedené práva uplatniť v každom jednotlivom prípade v závislosti na konkrétnej situácií spracovania:

 
 • získať od nás informácie o: účeloch spracovania; kategóriach daných osobných údajov; príjemcoch alebo kategóriach príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje sprístupnené, najmä príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciach; o predpokladanej dobe, po ktorú budú osobné údaje uchovávané, ak je to možné, alebo o kritériach použitých pre stanovenie tejto doby, pokiaľ to možné nie je. Na požiadanie Vám poskytneme kópiu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, v bežne používanej elektronickej podobe, avšak Vaše právo získať kópiu nesmie ohroziť práva a slobody ďalších osôb
 • dosiahnuť bez zbytočného odkladu opravu Vašich osobných údajov v prípade, že sú neúplné či nepresné alebo v prípade, že údaje, ktoré ste poskytli, potrebujete upraviť
 • dosiahnuť výmazu Vašich osobných údajov za určitých podmienok: pokiaľ osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; pokiaľ odvoláte súhlas, na ktorom je spracovanie založené, a pokiaľ neexistuje žiaden iný právny dôvod pre spracovanie; pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu za účelom vám adresovanej priamej marketingovej komunikácie; pokiaľ osobné údaje boli spracované protiprávne; pokiaľ musia byť osobné údaje vymazané kvôli plneniu právnej povinnosti, ktorá sa na Správcu vzťahuje; pokiaľ boli osobné údaje zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti neplnoletým osobám
 • vzniesť námietku proti spracovaniu, pokiaľ neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo vzniesť námietku proti spracovaniu za účelom Vám adresovanej priamej marketingovej komunikácie
 • dosiahnuť obmedzenie spracovania, pokiaľ platí jedna z následujúcich podmienok: popierate presnosť osobných údajov, a to po dobu, ktorá Správcovi umožní túto presnosť overiť; spracovanie je protiprávne a Vy nesúhlasíte s výmazom osobných údajov a miesto toho požadujete obmedzenie ich použitia; Správca už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre stanovenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov; vzniesli ste námietku proti spracovaniu, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody Správcu prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi
 • dosiahnuť prenosnosť svojich osobných údajov na inú osobu, pričom toto právo je uplatniteľné v prípade, že spracovanie prebieha automatizovanými prostriedkami a právnym dôvodom pre spracovanie je Váš súhlas alebo zmluvný vzťah so Správcom.
 • vzniesť námietku proti spracovaniu, vrátane profilovaniu, ktoré pre Vás má právne účinky alebo sa Vás dotýka podobne významným spôsobom, s výnimkou prípadov, kedy je spracovanie nevyhnutné pre uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Vami a Správcom; alebo je oprávnené zákonom, ktorý sa na Správcu vzťahuje a ktorý tiež stanoví vhodné opatrenia k ochrane práv a slobôd a oprávnených záujmov subjektov údajov; alebo je založené na Vašom výslovnom súhlase.
 

Pokiaľ sa domnievate, že spracovanie Vašich osobných údajov porušuje platné právne predpisy o ochrane údajov, máte právo podať sťažnosť u dozorového úradu, najmä v štáte Vášho obvyklého bydliska, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia. V Slovenskej republike je referenčným dozorovým úradom UOOU dataprotection.gov.sk/uoou.

   

Kontakty

Ak potrebujete ďalšie informácie o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje, či o Vašich právach na ochranu osobných údajov a ich uplatnení, alebo ak máte v súvislosti s našim spracovaním Vašich osobných údajov akýkoľvek problém, kontaktujte nášho poverenca pre ochranu osobných údajov zaslaním e-mailu na adresu dpo@elitemodelworld.com alebo bežnou poštou na adresu spoločnosti uvedenú v časti „Správca“.

 
 

Our engagement

Elite Model Management Bratislava, s.r.o. (“Company”, “we” or “us”) is committed to protecting privacy and security when processing your personal data. It is important that you read and keep in mind why and how we are using your data and what your rights are under the relevant data protection legislation. In the following ‘data subject’ refers to the person to whom the personal data is concerned with.

   

Controller

Elite Model Management Bratislava, s.r.o.., Klemensova 4, 811 09 Bratislava - Slovakia, part of the Elite World Group (EWG), determines the purposes and means of the processing of personal data.

   

What is the purpose of processing?

This Privacy Notice relates to our scouting activities aimed at finding new talents for our modelling services.

   

How we get your personal data and what is the data collected?

 
 • Many potential models have public accounts on social networks in order to promote themselves via videos, stories, reels and posts: we take a look at these publications and where we find a case of possible interest, we take note of the data that can be useful for our services, in the event you have decided to make them publicly available
 • In the event we meet you casually on the street or at an event, we will ask for your contact details directly, as well as some pictures of you, and some other data such as age and gender
 • If you do a walk-in at our offices and you go through the usual internal process, you share your contact details/pictures/physical measurements, age and gender
 • If you voluntarily, by email or regular mail or by any other means of communication, send us your contact details and/or pictures and/or physical measurements or other data about yourself
 • If someone you relied on to promote your image as a possible talent, contacts us by regular mail or email or by any other means of communication or physically comes to our offices and provides us with your contact details and/or photos and/or physical measurements or other data about you
 

In case you fill in a specific form, you can always access to the specific Privacy Notice made available on our resources (website, APP, paper document) or here.

   

Legal basis for processing

The legal basis is our legitimate interest in finding new potential talent among those who have voluntarily made their data public because they wish to promote themselves.
On the other hand, the legal basis is to take action at the request of the data subjects before entering into a possible contract with us, for those who have communicated their data to us (directly or through their agents) always with the aim of promoting themselves.
Where the data collected as reported above includes sensitive (*) data, it can be treated because the processing relates to personal data which are manifestly made public by the data subject.
(*) data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, data concerning health or data concerning a natural person's sex life or sexual orientation

   

Data Sharing and personal data transfers outside European Union, United Kingdom and Switzerland

We may have to share your data with other companies of the Group always with the purpose of assessing your potential as model and your data is processed with the support of service providers: such parties are obliged to comply with the relevant data protection legislation. Where such parties process personal data on our behalf, they are contractually obliged to properly protect your personal data and follow our instructions. If required by law, we will share your data with relevant authorities.
If the above-mentioned parties are established outside of the European Union, United Kingdom, and Switzerland, we adopt, according to the specific case, the applicable safeguards provided for by the data protection legislation.

   

How we store your personal data and for how long?

We store your data, for the above purposes, securely and in compliance with the provisions of the applicable laws that protect confidentiality, integrity, and availability of your personal data. We limit access to your personal data to those employees, agents, contractors and other third parties who have a strict business need to know your data.
Your personal data will be retained for the time strictly necessary for the assessment of your potential as a model: if the assessment procedure doesn’t end up with the establishment of a contractual relationship with you, your personal data will be retained for 3 years from the end of such procedure to allow us to assess your profile for future opportunities.
The data may be retained for a further period if necessary to comply with legal obligations and/or to exercise or defend a right.
When we no longer need to use your personal data, we delete it from our systems or anonymize it so that it no longer identifies you.

   

What are your privacy rights?

According to the relevant data protection law, you can exercise the above rights on a case-by-case basis, as applicable to the specific processing situation:

 
 • obtain from us the following information: the purposes of the processing; the categories of personal data concerned; the recipients or categories of recipient to whom the personal data have been or will be disclosed, in particular recipients in third countries or international organisations; where possible, the envisaged period for which the personal data will be stored, or, if not possible, the criteria used to determine that period. If requested we shall provide a copy of your personal data undergoing processing, in a commonly used electronic form, however your right to obtain a copy shall not adversely affect the rights and freedoms of others
 • obtain without undue delay correction of your personal data in case it is incomplete or inaccurate or necessary any integration provided by you
 • obtain erasure of your personal data under certain conditions: where the personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed; you withdraw consent on which the processing is based and when there is no other legal ground for the processing; you object to the processing and there are no overriding legitimate grounds for the processing, or you  object to the processing for direct marketing communications addressed to you; the personal data have been unlawfully processed; the personal data have to be erased for compliance with a legal obligation to which the Controller is subject; the personal data have been collected in relation to the offer of information society services to minors
 • object to the processing when there are no overriding legitimate grounds for the processing, or you object to the processing in case of direct marketing communications addressed to you
 • obtain  restriction of processing where one of the following applies: you contest the accuracy of the personal data, for a period enabling the Controller to verify such accuracy; the processing is unlawful and you oppose the erasure of the personal data and request the restriction of their use instead; the Controller no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but they are required by you for the establishment, exercise or defence of legal claims; you have objected to processing  pending the verification whether the legitimate grounds of the Controller override yours
 • obtain the portability of your personal data to another party, this right is applicable when the processing is carried out by automated means and the legal ground for processing is your consent or the contractual relationship with the Controller.
 • object to the processing, including profiling, which produces legal effects on you or similarly significantly affect you except when the processing is necessary for entering into, or performance of, a contract between you and the Controller; or is authorised by a law to which the Controller is subject and which also lays down suitable measures to safeguard the data subject's rights and freedoms and legitimate interests; or is based on your explicit consent.
 

You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority, in particular in the State of your habitual residence, place of work or place of the alleged infringement if you consider that the processing of your personal data infringes the applicable data protection law. For example, in Italy the reference supervisory authority is the Garante Privacy www.garanteprivacy.it.

   

Contacts

For further information on how we process your personal data, your privacy rights and to exercise them, or for any issue related to the processing of your data, contact our Data Protection Officer by sending an email to dpo@elitemodelworld.com or a regular mail to the  Company address reported in the section ‘Controller’.