• Select City
Close

Náš závazek

ELITE model management Prague, s.r.o. (dále jen „Společnost“, nebo „my“ či „náš“ používané ve všech mluvnických pádech) se při zpracování Vašich osobních údajů zavazuje chránit Vaše soukromí a bezpečnost. Je důležité, abyste si tohoto prohlášení přečetli a získali tak přehled o tom, jak a proč používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva podle příslušných právních předpisů o ochraně údajů. V následujícím textu se „subjektem údajů“ rozumí osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

   

Správce údajů

O účelech a prostředcích zpracování osobních údajů rozhoduje ELITE model management Prague s.r.o., Na Perštýně 362/2, 110 00 Praha 1, součást skupiny Elite World Group (EWG).

   

Jaký je účel zpracování?

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se týká našich činností zaměřených na vyhledávání nových talentů pro naše modelingové služby.

   

Jak získáme Vaše osobní údaje a jaké údaje shromažďujeme?

 
 • Mnoho potenciálních modelů a modelek má veřejné účty na sociálních sítích, kde se propagují prostřednictvím videí, příběhů, krátkých videosekvencí (reels) či příspěvků. Všechny informace, které jste se rozhodli takto zveřejnit, procházíme a pokud nás něco upoutá a vzbudí náš zájem, zaznamenáme si údaje, které mohou být užitečné pro naše služby
 • V případě, že se s vámi setkáme náhodně na ulici nebo na organizované akci, požádáme Vás o Vaše kontaktní údaje přímo, stejně jako o Vaše fotografie a některé další údaje, jako je věk a pohlaví.
 • Pokud se přijdete sami představit do některé z našich kanceláří a projdete obvyklým interním procesem, poskytnete nám své kontaktní údaje/fotografie a informace o svých tělesných mírách, věku a pohlaví.
 • Pokud nám dobrovolně, ať e-mailem, běžnou poštou nebo jakýmkoli jiným komunikačním prostředkem, pošlete své kontaktní údaje, fotografie, informace o svých tělesných mírách nebo jiné informace o své osobě
 • Pokud nás osoba, která Vám zajišťuje propagaci Vašeho image jakožto potenciálního talentu, kontaktuje běžnou poštou, e-mailem nebo jakýmkoli jiným komunikačním prostředkem nebo fyzicky navštíví některou z našich kanceláří a poskytne nám Vaše kontaktní údaje, fotografie, informace o Vašich tělesných mírách nebo jiné údaje o Vás
 

V případě, že vyplníte náš formulář, budete mít stálý přístup ke konkrétním zásadám ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na našich materiálech (webových stránkách, APP, tištěných dokumentech) nebo zde.

   

Právní důvody pro zpracování osobních údajů

Právním důvodem zpracování osobních údajů naší Společností je náš oprávněný zájem na nalezení nových potenciálních talentů mezi těmi, kteří dobrovolně zveřejnili údaje o své osobě za účelem sebepropagace.
Na druhé straně je právním důvodem také žádost subjektů údajů před uzavřením případné smlouvy s námi, a to s těmi, kdo nám sdělili své údaje (přímo nebo prostřednictvím svých agentů) za účelem své propagace.
Pokud údaje shromážděné výše popsaným způsobem obsahují citlivé (*) údaje, lze je rovněž spravovat, protože zpracování se týká osobních údajů, které subjekt údajů zjevně zveřejnil.
(*) údaje odhalující rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, údaje týkající se zdraví nebo údaje týkající se osobního sexuálního života nebo sexuální orientace fyzické osoby

   

Sdílení údajů a přeshraniční přenosy osobních údajů mimo Evropskou unii, Spojené království a Švýcarsko

Vaše údaje můžeme sdílet s ostatními společnostmi skupiny vždy za účelem posouzení vašeho potenciálu jakožto modelu/modelky a budou zpracovány s podporou poskytovatelů služeb; tyto strany jsou povinny dodržovat příslušné právní předpisy o ochraně osobních údajů. Pokud tyto strany zpracovávají osobní údaje naším jménem, jsou smluvně zavázány řádně chránit Vaše osobní údaje a řídit se našimi pokyny. V případech, kdy tak vyžaduje zákon, poskytneme Vaše údaje příslušným úřadům.
Pokud mají výše uvedené strany sídlo mimo Evropskou unii, Spojené království a Švýcarsko, přijímáme příslušná ochranná opatření stanovená právními předpisy o ochraně údajů podle konkrétního případu.

   

Jakým způsobem a jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme pro výše uvedené účely v bezpečí a v souladu s platnými zákony, které chrání důvěrnost, integritu a dostupnost Vašich osobních údajů. Přístup k Vašim osobním údajům omezujeme na ty zaměstnance, zástupce, smluvní partnery a další třetí strany, které nutně potřebují znát Vaše údaje za obchodními účely.
Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytně dlouhou pro posouzení Vašeho potenciálu jako modelu/modelky: Pokud proces posouzení nevyústí v navázání smluvního vztahu s Vámi, budou Vaše osobní údaje uchovávány po dobu tří let od ukončení tohoto procesu, abychom mohli posoudit Váš profil pro budoucí příležitosti.
Vaše osobní údaje mohou být uchovávány po další období, pokud je to nezbytné ke splnění právních povinností anebo k výkonu práva či obhajobě právního nároku.
Až Vaše osobní údaje nebudeme dále potřebovat, vymažeme je z našich systémů nebo je anonymizujeme tak, aby Vás již nemohly neidentifikovat.

   

Jaká jsou Vaše práva na ochranu osobních údajů?

Podle příslušného zákona o ochraně údajů můžete výše uvedená práva uplatnit v každém jednotlivém případě v závislosti na konkrétní situaci zpracování:

 
 • získat od nás informace o: účelech zpracování; kategoriích daných osobních údajů; příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména příjemcích ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích; o předpokládané době, po kterou budou osobní údaje uchovávány, je-li to možné, nebo o kritériích použitých pro stanovení této doby, pokud to možné není. Na požádání Vám poskytneme kopii Vašich osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, v běžně používané elektronické podobě, avšak Vaše právo získat kopii nesmí ohrozit práva a svobody dalších osob
 • dosáhnout bez zbytečného odkladu opravy Vašich osobních údajů v případě, že jsou neúplné či nepřesné nebo v případě, že údaje, které jste poskytli, potřebujete upravit
 • dosáhnout výmazu Vašich osobních údajů za určitých podmínek: pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; pokud odvoláte souhlas, na kterém je zpracování založeno, a pokud neexistuje žádný jiný právní důvod pro zpracování; pokud vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo pokud vznesete námitku proti zpracování za účelem vám adresované přímé marketingové komunikace; pokud osobní údaje byly zpracovány protiprávně; pokud musí být osobní údaje vymazány kvůli plnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje; pokud byly osobní údaje shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti nezletilým osobám
 • vznést námitku proti zpracování, pokud neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo vznést námitku proti zpracování za účelem Vám adresované přímé marketingové komunikace
 • dosáhnout omezení zpracování, pokud platí jedna z následujících podmínek: popíráte přesnost osobních údajů, a to po dobu, která Správci umožní tuto přesnost ověřit; zpracování je protiprávní a Vy nesouhlasíte s výmazem osobních údajů a místo toho požadujete omezení jejich použití; Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků; vznesli jste námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody
 • dosáhnout přenositelnosti svých osobních údajů na jinou osobu, přičemž toto právo je uplatnitelné v případě, že zpracování probíhá automatizovanými prostředky a právním důvodem pro zpracování je Váš souhlas nebo smluvní vztah se Správcem.
 • vznést námitku proti zpracování, včetně profilování, které pro Vás má právní účinky nebo se Vás dotýká podobně významným způsobem, s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem; nebo je oprávněno zákonem, který se na Správce vztahuje a který rovněž stanoví vhodná opatření k ochraně práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo je založeno na Vašem výslovném souhlasu.
 

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje platné právní předpisy o ochraně údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení. V České republice je referenčním dozorovým úřadem UOOU www.uoou.cz.

   

Kontakty

Potřebujete-li další informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, či o Vašich právech na ochranu osobních údajů a jejich uplatnění, nebo máte-li v souvislosti s naším zpracováním Vašich osobních údajů jakýkoli problém, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů zasláním e-mailu na adresu dpo@elitemodelworld.com nebo běžnou poštou na adresu společnosti uvedenou v části „Správce“.

 
 

Our engagement

ELITE model management Prague, s.r.o. a socio unico (“Company”, “we” or “us”) is committed to protecting privacy and security when processing your personal data. It is important that you read and keep in mind why and how we are using your data and what your rights are under the relevant data protection legislation. In the following ‘data subject’ refers to the person to whom the personal data is concerned with.

   

Controller

ELITE model management Prague - s.r.o. Na Perštýně 2, 110 00 Prague, Czech Republic, part of the Elite World Group (EWG), determines the purposes and means of the processing of personal data.

   

What is the purpose of processing?

This Privacy Notice relates to our scouting activities aimed at finding new talents for our modelling services.

   

How we get your personal data and what is the data collected?

 
 • Many potential models have public accounts on social networks in order to promote themselves via videos, stories, reels and posts: we take a look at these publications and where we find a case of possible interest, we take note of the data that can be useful for our services, in the event you have decided to make them publicly available
 • In the event we meet you casually on the street or at an event, we will ask for your contact details directly, as well as some pictures of you, and some other data such as age and gender
 • If you do a walk-in at our offices and you go through the usual internal process, you share your contact details/pictures/physical measurements, age and gender
 • If you voluntarily, by email or regular mail or by any other means of communication, send us your contact details and/or pictures and/or physical measurements or other data about yourself
 • If someone you relied on to promote your image as a possible talent, contacts us by regular mail or email or by any other means of communication or physically comes to our offices and provides us with your contact details and/or photos and/or physical measurements or other data about you
 

In case you fill in a specific form, you can always access to the specific Privacy Notice made available on our resources (website, APP, paper document) or here.

   

Legal basis for processing

The legal basis is our legitimate interest in finding new potential talent among those who have voluntarily made their data public because they wish to promote themselves.
On the other hand, the legal basis is to take action at the request of the data subjects before entering into a possible contract with us, for those who have communicated their data to us (directly or through their agents) always with the aim of promoting themselves.
Where the data collected as reported above includes sensitive (*) data, it can be treated because the processing relates to personal data which are manifestly made public by the data subject.
(*) data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, data concerning health or data concerning a natural person's sex life or sexual orientation

   

Data Sharing and personal data transfers outside European Union, United Kingdom and Switzerland

We may have to share your data with other companies of the Group always with the purpose of assessing your potential as model and your data is processed with the support of service providers: such parties are obliged to comply with the relevant data protection legislation. Where such parties process personal data on our behalf, they are contractually obliged to properly protect your personal data and follow our instructions. If required by law, we will share your data with relevant authorities.
If the above-mentioned parties are established outside of the European Union, United Kingdom, and Switzerland, we adopt, according to the specific case, the applicable safeguards provided for by the data protection legislation.

   

How we store your personal data and for how long?

We store your data, for the above purposes, securely and in compliance with the provisions of the applicable laws that protect confidentiality, integrity, and availability of your personal data. We limit access to your personal data to those employees, agents, contractors and other third parties who have a strict business need to know your data.
Your personal data will be retained for the time strictly necessary for the assessment of your potential as a model: if the assessment procedure doesn’t end up with the establishment of a contractual relationship with you, your personal data will be retained for 3 years from the end of such procedure to allow us to assess your profile for future opportunities.
The data may be retained for a further period if necessary to comply with legal obligations and/or to exercise or defend a right.
When we no longer need to use your personal data, we delete it from our systems or anonymize it so that it no longer identifies you.

   

What are your privacy rights?

According to the relevant data protection law, you can exercise the above rights on a case-by-case basis, as applicable to the specific processing situation:

 
 • obtain from us the following information: the purposes of the processing; the categories of personal data concerned; the recipients or categories of recipient to whom the personal data have been or will be disclosed, in particular recipients in third countries or international organisations; where possible, the envisaged period for which the personal data will be stored, or, if not possible, the criteria used to determine that period. If requested we shall provide a copy of your personal data undergoing processing, in a commonly used electronic form, however your right to obtain a copy shall not adversely affect the rights and freedoms of others
 • obtain without undue delay correction of your personal data in case it is incomplete or inaccurate or necessary any integration provided by you
 • obtain erasure of your personal data under certain conditions: where the personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed; you withdraw consent on which the processing is based and when there is no other legal ground for the processing; you object to the processing and there are no overriding legitimate grounds for the processing, or you  object to the processing for direct marketing communications addressed to you; the personal data have been unlawfully processed; the personal data have to be erased for compliance with a legal obligation to which the Controller is subject; the personal data have been collected in relation to the offer of information society services to minors
 • object to the processing when there are no overriding legitimate grounds for the processing, or you object to the processing in case of direct marketing communications addressed to you
 • obtain  restriction of processing where one of the following applies: you contest the accuracy of the personal data, for a period enabling the Controller to verify such accuracy; the processing is unlawful and you oppose the erasure of the personal data and request the restriction of their use instead; the Controller no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but they are required by you for the establishment, exercise or defence of legal claims; you have objected to processing  pending the verification whether the legitimate grounds of the Controller override yours
 • obtain the portability of your personal data to another party, this right is applicable when the processing is carried out by automated means and the legal ground for processing is your consent or the contractual relationship with the Controller.
 • object to the processing, including profiling, which produces legal effects on you or similarly significantly affect you except when the processing is necessary for entering into, or performance of, a contract between you and the Controller; or is authorised by a law to which the Controller is subject and which also lays down suitable measures to safeguard the data subject's rights and freedoms and legitimate interests; or is based on your explicit consent.
 

You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority, in particular in the State of your habitual residence, place of work or place of the alleged infringement if you consider that the processing of your personal data infringes the applicable data protection law. For example, in Italy the reference supervisory authority is the UOOU www.uoou.cz.

   

Contacts

For further information on how we process your personal data, your privacy rights and to exercise them, or for any issue related to the processing of your data, contact our Data Protection Officer by sending an email to dpo@elitemodelworld.com or a regular mail to the  Company address reported in the section ‘Controller’.